Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου 2023

Έφτασαν τα πρώτα απορριματοφόρα

Με φόντο τον Ταΰγετο έφθασαν σήμερα στη Λακωνία τα πρώτα δύο απορριμματοφόρα
της "Λακωνικής Βιοενεργειακής Α.Ε." πολυμετοχικής εταιρείας διαχείρισης των
απορριμμάτων.
Είναι δύο ευέλικτα οχήματα, άκρως οικονομικά, αντιρρυπαντικής τεχνολογίας. Ιδανικά για πόλη, τουριστικές και αρχαιολογικές περιοχές καθώς και μικρά
χωριά. Σκοπός η συλλογή των διαχωρισμένων απορριμάτων των συνδρομητών συμπολιτών και η αποστολή τους για ανακύκλωση.
Η υλοποίηση του σχεδίου για διαχείριση των απορριμμάτων-προϊόντων μέσω της Λακωνικής πρότασης γίνεται πραγματικότητα. Στο επίκεντρο ο πολίτης. Επιστροφή στον πολίτη το οικονομικό όφελος της διαχείρισης.
Άρα, τελική ετήσια διαχείριση, νόμιμη, οικολογική και με ελάχιστο κόστος.

Ο ρόλος του πολίτη:
Περιβαλλοντική ευθύνη, με ενεργό συμμετοχή και συνεχή ενημέρωση.
Συμμετοχή στη δική του εταιρεία διαχείρισης με συγκεκριμένα κίνητρα και
οφέλη.
Μείωση του συνολικού κόστους διαχείρισης με ανταπόδοση του οφέλους
Συνείδηση του στόχου μείωσης -ελαχιστοποίησης των αποβλήτων.
Διαλογή στη πηγή της παραγωγής των απορριμμάτων- προϊόντων του πολίτη.
Εφαρμογή της αρχής ο ρυπαίνων πληρώνει και της αρχής ΠΟΠ (πληρώνω όσο πετάω)

Ο ρόλος των Δήμων (ιδανικό σενάριο):
Αδειοδότηση των εταιρειών στη γεωγραφική ενότητα του Δήμου.
Έλεγχος των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους συνδρομητές, ως προς τη νομιμότητα της διαδιακασίας και τη σύνομη εφαρμογή των κοινοτητικών οδηγιών.
Έλεγχος για την εγγραφή όλων των πολιτών-οικιών σε τουλάχιστον μία εταιρεία
αποκομιδής (ιδιωτική ή δημοτική).
Προμήθεια για την ανταποδοτική υπηρεσία του Δήμου στα ανωτέρω.